Statut
Fundacji "Warszawa1939.pl"


I. Postanowienia ogólne

§ 1


1. Fundacja pod nazwą „Warszawa1939.pl”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Ryszarda Mączewskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 18 października 2006 r. sporządzonym w kancelarii notarialnej notariusz Doroty Kałowskiej pod numerem repertorium A 12150/2006.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), i na podstawie niniejszego Statutu.

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2


4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

7. Dla wykonywania swych działań Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

8. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 3


Fundacja może używać pieczęci i oznak na zasadach określonych w przepisach szczególnych określonych przez Zarząd Fundacji.

§ 4


Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw kultury.


II. Cele Fundacji

§ 5


1) Celem Fundacji jest prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej w zakresie:
a) popularyzacji wiedzy o architekturze miasta Warszawy,
b) popularyzacji wiedzy o historii Warszawy,
c) wspierania organizacyjnego i merytorycznego, nawiązywania współpracy z instytucjami oraz osobami fizycznymi, obejmowania patronatem - w zakresie działań zbieżnych z celami Fundacji,
d) gromadzenia w wersji elektronicznej (pliki graficzne, dźwiękowe, video) materiałów takich jak np.: plany miasta, zdjęcia, filmy, książki, czasopisma, gazety, dokumenty, oraz wszelkich innych przedmiotów związanych z Warszawą, zlokalizowanych w niej instytucjach bądź mieszkańcami miasta,
e) gromadzenia na stałe lub czasowo oryginałów lub kopii materiałów niezbędnych do realizacji celu z punktu d),
f) w odniesieniu od celów wyszczególnionych w punktach a), b), d) i e) ustala się, że Fundacja w swojej działalności będzie w szczególności skupiała się na okresie od początków osadnictwa na terenie obecnego obszaru miasta Warszawa do dnia 31 lipca 1944 r.

2) Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:
a) stworzenie a następnie prowadzenie portalu internetowego „Warszawa1939.pl”, na którym będą prezentowane materiały zgromadzone przez fundację oraz opracowania napisane przez osoby współpracujące z fundacją,
b) prowadzenie w ramach portalu internetowego między innymi następujących działów: Architektura Przedwojennej Warszawy, Muzeum Przedwojennej Warszawy, Biblioteka Przedwojennej Warszawy. Rozszerzenie zawartości portalu nie wymaga zmiany treści Statutu.
c) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami fundacji,
d) współpracę z archiwami, muzeami, organizacjami społecznymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu pozyskania materiałów do publikacji na stronach portalu internetowego,
e) współpracę z organizacjami lokalnymi i międzynarodowymi, instytucjami oraz osobami, które realizują cele podobne do celów Fundacji.


III. Majątek Fundacji

§ 6


1) Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora [...] określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 Statutu oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.

2) Majątek fundacji stanowią również:

a) dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy,
b) subwencje osób prawnych,
c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
e) odsetki od lokat kapitałowych,
f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

3) Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

4) Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

5) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innych przypadkach Zarząd odrzuci spadek.


IV. Organy Fundacji

§ 7


Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem".

§ 8


1) Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków.

2) W skład Zarządu wchodzi Fundator, jako jego Prezes.

3) Pierwszy skład Zarządu jest w całości powołany przez Fundatora.

4) Kolejni członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Zarządu podjętą większością głosów.

5) Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) śmierci,
b) złożenia rezygnacji,
c) wykluczenia przez Fundatora,
d) wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością głosów. Przepis ten nie dotyczy Fundatora.

6) W razie śmierci Fundatora, Prezes Zarządu zostanie wybrany przez członków Zarządu spośród członków aktualnego składu Zarządu.

7) Zarząd obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy nie rzadziej niż co 3 miesiące lub na wniosek przynajmniej dwóch członków składu Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.

8) Obrady Zarządu mogą się również odbywać za pomocą internetu, a głosowania mogą być prowadzone również drogą internetową.

9) Z obrad Zarządu sporządzany jest protokół.

10) Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu. Uchwały mogą zapadać drogą internetową.

11) Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje jako wolontariusze lub odpłatnie. Prezesowi Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

§ 9


1) Do kompetencji Zarządu należy:
a) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
b) podjęcie uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
d) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
e) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
f) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
h) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
i) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych pracowników Fundacji.

2) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu łącznie.

3) Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

4) Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu. W szczególności nawiązuje on i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w uchwale Zarządu.


V ZMIANY STATUTU

§ 10


1) Zmiana statutu w zakresie zmiany celu Fundacji może być podjęta jedynie przez Fundatora.

2) Pozostałe decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze uchwały zapadającej jednogłośnie.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11


1) Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2) Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele statutowe Fundacji.

3) Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały zapadającej jednogłośnie.

4) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub w przypadku podjęcia przez Fundatora decyzji o jej likwidacji.

5) W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Zarząd zdecyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Fundacji. Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Fundacji.

6) Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.


Fundator
Ryszard Mączewski

Warszawa, 24 października 2006 r.